Dokumentet sammanfattar de etiska värderingar som ska vara gemensamma för RIFs alla medlemmar. Värdegrunden skall vara ett användbart redskap för alla medlemmar, men också vara utgångspunkt för hur vi bemöter människor i vår omgivning. 

RIF och dess medlemmars arbete utgår från människovärdesprincipen – alla människors lika värde. Den är grunden för mänskliga rättigheter med demokratiska värden och en inställning av humanitet inför andra människor. 

RIF står bakom ett inkluderande, öppet och normkritiskt synsätt med ett tydligt avståndstagande från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Dessa värderingar genomsyrar RIFs verksamhet och ska alltid prioriteras! 

 

Det åligger alla medlemmar i RIF att:


Möta alla med respekt
Alla har samma värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, politisk övertygelse, bakgrund, sexuell läggning, funktionsvariation eller ålder.

Utgå från ett salutogent synsätt
Se till styrkorna hos de vi möter och ha tillit till deras förmågor och potential att utveckla godhet och empati.

Eftersträva etisk medvetenhet
Som bärare utav RIFs värdegrund eftersträvas etisk medvetenhet både i och utanför föreningen.

Uppträda sakligt och professionellt
Medlemmar i RIF representerar en hel yrkeskår och förväntas därför att uppträda professionellt i samverkan och i möten med andra.

Verka för inkludering av utsatta personer eller grupper

Motverka diskriminerande normer och attityder

 

 Riksförbundet för Fältarbete – 2021