Värdegrund

Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för Riksförbundet för Fältarbetare.

Det här dokumentet sammanfattar de etiska värderingar som skall vara gemensamma för RIFs alla medlemmar. Värdegrunden skall vara ett användbart redskap för alla medlemmar men också vara en utgångspunkt för hur vi bemöter människor i våran omgivning.
De värderingar som skall styra RIFs verksamhet skall alltid prioriteras.

Grundvärden

RIF har en värdegrund baserad på människors lika värde, mänskliga rättigheter och demokrati. Jämställdhet för alla medlemmar samt avståndstagande från alla former av diskriminering är en självklar del och spelar stor roll för en hållbar utveckling.

RIF är en intresseförening för de som arbetar med eller är intresserade av socialt fältarbete. Föreningen har som målsättning att sprida information, möjliggöra metoddiskussioner och göra erfarenhetsutbyten mellan föreningens medlemmar samt värna om fältarbete som metod i socialt arbete.

Genom sammankomster ska vi stärka varann i rollen som fältassistent. RIF skall ha ett särskilt ansvar för samverkan i att förmedla kunskap som behövs för att främja en hållbar utveckling.
RIFs medlemmar bygger sitt engagemang på öppenhet och samverkan.

 Det åligger alla medlemmar i RIF att:

  •  Bemöta varandra med respekt oavsett kön, etnicitet, religion, politisk övertygelse, social bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. Alla medlemmar i RIF skall, oavsett sådana skillnader, kunna samverka och samarbeta professionellt på ett respektfullt sätt.
  • Som företrädare för socialt arbete uppträda sakligt och opartiskt.
  • Sträva efter goda relationer mellan alla medlemmar i RIF.
  • Stark tilltro till människors potential att utveckla godhet och empati.

 Riksförbundet för Fältarbete – 2016